Pagina 2 van 2

Re: Lijst niet wisselen merk levothyroxine

Geplaatst: 29 apr 2019, 18:23
door laura
lijst.jpg
lijst.jpg (92.78 KiB) 2480 keer bekeken

Verantwoord wisselen

Geplaatst: 26 jul 2019, 13:03
door laura
Commissiebrief stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het AO Geneesmiddelenbeleid

Er wordt gewerkt aan een leidraad 'Verantwoord wisselen'. In een samenwerking van patiëntenorganisaties, artsen, apothekers, zorgverzekeraars, groothandels, CBG en Min VWS.

Doel was/is van deze leidraad dat het een opvolger zou worden van de ‘Handleiding Geneesmiddelensubstitutie’ van de KNMP.
Ondanks alle adviezen in de handleiding wordt er nog steeds van levothyroxine gewisseld zonder medische redenen en zonder overleg met de gebruiker.

In deze commissiebrief informeert Minister Bruins de Tweede Kamer over de stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 7 februari 2019.

Als je deze brief leest, ontstaat niet de indruk dat de leidraad een wet wordt.

De Kamer nader informeren over de afspraken die bestuurlijk gemaakt worden over ‘medische noodzaak’ op het recept

Het traject Verantwoord Wisselen is eind 2018 gestart samen met vertegenwoordigers van onder andere patiënten, apothekers, voorschrijvers en zorgverzekeraars. Doel hiervan is om tot gezamenlijke afspraken te komen opdat er minder gewisseld wordt van geneesmiddelen en dat er op verantwoorde wijze gewisseld wordt. Want hoewel het wisselen van geneesmiddel door patiënten meestal zonder probleem verloopt, kan het soms ook leiden tot hinder of gezondheidsklachten bij patiënten.

In de afgelopen periode zijn twee werkgroepen aan de slag gegaan.
De eerste werkgroep heeft een lijst opgesteld van geneesmiddelen waarbij alleen bij uitzondering gewisseld mag worden. Ook heeft deze werkgroep een overzicht gemaakt van patiëntkenmerken, dat gebruikt kan worden om vast te stellen wanneer het medisch onverantwoord is om te wisselen.
De tweede werkgroep maakt werkafspraken hoe verantwoord kan worden gewisseld. Daarbij worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over informatie en begeleiding van patiënten bij wisselen en ook over hoe wordt omgegaan met medische noodzaak op het recept. Alle afspraken komen uiteindelijk in een gezamenlijke leidraad terecht.

Er wordt op dit moment door partijen nog hard gewerkt aan de leidraad en dit verloopt voorspoedig. Minister Bruins zal de Tweede Kamer in het derde kwartaal van 2019 hierover informeren.

Re: Verantwoord wisselen

Geplaatst: 07 sep 2019, 16:20
door laura
Via twitter:

De werkgroep onder leiding van VWS legt momenteel de laatste hand aan de leidraad.
Zoals de minister aan heeft gegeven in zijn brief aan de kamer zal dit in het derde kwartaal worden gefinaliseerd.

Re: Verantwoord wisselen van medicijnen

Geplaatst: 13 nov 2019, 11:59
door laura
Het laatste nieuws is dat er totaal geen schot in zit: https://twitter.com/1848nl/status/11913 ... 16801?s=20

Kamerbrief: 'Reactie op verzoek commissie over stand van zaken met betrekking tot het traject ‘Verantwoord Wisselen van geneesmiddelen’.
https://app.1848.nl/document/kamerbrief/37816
https://app.1848.nl/static/pdf/23/b8/23 ... e0fa21.pdf

Datum 4 november 2019 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een stand van zakenbrief m.b.t. het traject “Verantwoord Wisselen”

Geachte voorzitter,

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij bij brief van 30 oktober 2019 (kenmerk 2019Z20656) verzocht om een stand van zaken met betrekking tot het traject ‘Verantwoord Wisselen van geneesmiddelen’. Met deze brief ga ik in op dit verzoek.

Inleiding
De goedkopere variant van de merkgeneesmiddelen, de generieke middelen zijn onafhankelijk goedgekeurd op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid en zijn dus onderling uitwisselbaar. Door bij dezelfde werkzame stof te kiezen voor het goedkoopste middel worden veel kosten bespaard, wat bijdraagt aan de betaalbaarheid van de zorg.

Patiënten reageren over het algemeen goed op generieke middelen en ervaren geen last of klachten van het wisselen.

Het wisselen van geneesmiddelen is dan ook geen probleem, mits de hieraan verbonden randvoorwaarden (informatie en begeleiding) in acht worden genomen. Toch kreeg ik in 2018 van patiëntenorganisaties het signaal dat een aanzienlijke groep patiënten soms gezondheidsklachten ervaart na het wisselen van medicatie.

Ik wil dat de farmaceutische zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft, maar ik wil bovenal dat deze goed en veilig is. Ik heb daarom toegezegd hier goed naar te willen kijken. Ik heb hieraan op de volgende wijze invulling gegeven.

Bestuurlijk traject Verantwoord Wisselen
Eind vorig jaar is een bestuurlijk traject onder regie van VWS gestart met als gezamenlijk doel te komen tot bestuurlijke afspraken op basis waarvan er a) niet of minder gewisseld wordt of b) op verantwoorde wijze gewisseld kan worden. De aangesloten partijen bij dit bestuurlijke traject zijn: Patiënten federatie Nederland, Longfonds, Reumafonds, Nederlands Huisartsen Genootschap, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Zorgverzekeraars Nederland, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Federatie Medisch Specialisten en Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutische Bedrijf.

Voortgang en afronding
Partijen hebben in het afgelopen jaar hard gewerkt aan het maken van constructieve afspraken die betrekking hebben op het wisselen van
geneesmiddelen zonder medische reden. Ondanks dat er al veel is bereikt en het traject in een eindfase is beland, kan nog geen finale afronding plaatsvinden.

Dit proces was en is nog steeds een complexe zoektocht naar de juiste balans tussen de betaalbaarheid en toegankelijkheid van farmaceutische zorg voor iedereen en het beperken van de last die sommige patiënten ondervinden van het onderling vervangen van therapeutisch vergelijkbare geneesmiddelen.

Ik kan u pas inhoudelijk informeren als ook over de laatste onderdelen het proces is afgerond. Voor mij staat voorop dat er straks een set afspraken liggen waarin alle betrokken zich kunnen vinden. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak én een zorgvuldige afronding van het proces. Ik verwacht dit proces in de tweede helft van december af te ronden.

Ik zal u uiterlijk eind december met een uitgebreide brief informeren over de uitkomsten van het traject ‘Verantwoord Wisselen van geneesmiddelen’.

Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg en Sport

Re: Verantwoord wisselen van medicijnen

Geplaatst: 18 nov 2019, 19:31
door laura
Hoe gaat het met het project Verantwoord Wisselen?
Schildkliertje

Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit preferentiebeleid is al jarenlang een ongewenste ontwikkeling doordat veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor allerlei klachten. Een versoepeling van het preferentiebeleid generieke geneesmiddelen is gewenst vanwege de positieve gevolgen voor patiënten. Gebruikers van bijvoorbeeld levothyroxine zouden niet meer tegen hun zin hoeven te veranderen van merk.

Als je er meer over wilt weten?!

Handleiding Geneesmiddelsubstitutie grondig herzien
KNMP

Verantwoord wisselen van medicijnen
Schildklierforum

Over verandering van merk levothyroxine
Schildkliertje

‘Stop het wisselen van medicatie om niet-medische redenen’
Schildkliertje

Rapport wisselen van medicijnen
Patiëntenorganisaties


De Handleiding Geneesmiddelensubstitutie geeft aan bij welke geneesmiddelgroepen substitutie (wisselen van merk) kan leiden tot ongewenste effecten of het falen van de therapie. Deze handleiding heeft geen juridische status waardoor substitutie ongestoord doorgaat. November 2018 ging het traject ‘Verantwoord Wisselen’ van het ministerie van VWS van start. Het doel van dit traject is het maken van afspraken tussen alle betrokkenen: patiënten, apothekers, voorschrijvers, verzekeraars en de overheid. Blijkbaar bedoeld als opvolger van de handleiding.

Patiëntenorganisaties hebben begin 2017 in een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen op een versoepeling van het preferentiebeleid generieke geneesmiddelen. Een versoepeling heeft positieve gevolgen voor patiënten. Gebruikers van levothyroxine zouden niet meer tegen hun zin hoeven te veranderen van merk en ongewenste gevolgen behoren tot het verleden.

Met 14 patiëntenorganisaties deed SON vervolgens in 2018 een dringende oproep aan het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen. De patiëntenorganisaties willen dat bij bepaalde medicijnen (zoals levothyroxine) en patiëntengroepen niet meer mag worden gewisseld van medicatie, omdat het risico op schade aan de gezondheid te groot is. Het initiatief leidde tot overleg met als doel om te komen tot de leidraad Verantwoord Wisselen.

Waar de leidraad Verantwoord Wisselen eerst voor de zomer zou verschijnen, schrijft minister Bruins nu in zijn brief van 4 november 2019 dat hij verwacht het proces in de tweede helft van december af te ronden. Dan is het maar de vraag of het een leidraad is waaraan de betreffende patiënten iets hebben.

Re: Verantwoord wisselen van medicijnen

Geplaatst: 17 dec 2019, 08:03
door marjoleta
Goedemorgen Laura,

Erg dankbaar voor alle informatie op dit Forum , daarom een kleine donatie overgemaakt.

Mvg.
Marjoleta

Re: Verantwoord wisselen van medicijnen

Geplaatst: 17 dec 2019, 13:24
door laura
Dank je wel Marjoleta :)

Geen akkoord verantwoord wisselen van medicijnen

Geplaatst: 06 feb 2020, 19:38
door laura
Zorgverzekeraars en apothekers blokkeren akkoord 'Verantwoord wisselen van medicijnen'
SON | 6 februari 2020

Na anderhalf jaar werken door huisartsen, specialisten, patiëntenorganisaties, apothekersorganisaties, zorgverzekeraars, groothandels, VWS en CBG, is het niet gelukt om afspraken te maken over het verantwoord wisselen van medicijnen. Zorgverzekeraars en apothekers weigeren het akkoord Verantwoord Wisselen te tekenen. Miljoenen patiënten zijn de dupe van dit besluit. Patiëntenorganisaties vinden deze keuze onacceptabel. De Minister van Medische Zorg moet nu in actie komen, zodat patiënten zonder strijd het juiste medicijn meekrijgen.

Eén op de drie patiënten is zieker na medicijnwissel

Uit eerder onderzoek van de veertien patiëntenorganisaties blijkt dat 1 miljoen mensen met een chronische aandoening jaarlijks zonder medische reden worden omgezet op een ander medicijn. In de praktijk blijkt dit bij meerdere miljoenen mensen te gebeuren. Zelfs als de behandelend arts Medische Noodzaak op het recept zet, wordt dit in de helft van de gevallen niet gehonoreerd. Dit wisselen heeft grote impact voor veel patiënten, zoals gezondheidsproblemen, extra onderzoek, angst en onzekerheid en verkeerd gebruik. 1 op de 3 mensen voelt zich zieker of ongezonder na zo’n gedwongen medicijnwissel.

Recht op passend medicijn

De patiëntenorganisaties strijden voor het recht van patiënten op het juiste medicijn. Essentieel hierbij is, dat niet de apotheker maar de arts bepaalt welk merk medicijn het best bij de patiënt past qua toedieningsvorm of anderszins en dit in het recept vastlegt. De arts heeft de medische kennis en spreekt de patiënt in de spreekkamer. Zorgverzekeraars en apothekers dienen het recept dan ook te respecteren. Bij ‘medische noodzaak’ op het recept en wisselen buiten preferentiebeleid zijn zij verplicht zich aan wet- en regelgeving te houden. Kwaliteit van zorg en een passend medicijn voor de patiënt horen zij boven kostenbesparingen en/of financieel gewin te stellen.

Traject Verantwoord wisselen medicijnen

In 2018 startte het ministerie van VWS, als reactie op het rapport van de 14 patiëntenorganisaties ‘Wisselen van medicijnen’, het traject Verantwoord wisselen van medicijnen. Dit moest leiden tot afspraken over het verantwoord wisselen van medicijnen. De eisen van patiëntenorganisaties blijven staan. Het liefst zien zij dat patiënten helemaal niet hoeven te wisselen, maar minimaal moet het volgende geregeld zijn:

- Medische noodzaak op het recept moet altijd worden gehonoreerd, zonder nadere voorwaarden. In wet- en regelgeving (preferentiebeleid) is vastgelegd dat als een door de zorgverzekeraar aangewezen medicijn voor de betreffende patiënt medisch onverantwoord is, een patiënt via Medische Noodzaak (MN)) op het recept alsnog het bij hem/haar passende medicijn moet krijgen.

- Er moet een bindende lijst komen van medicijnen waarbij niet mag worden gewisseld. - Deze lijst is nodig om onveilige situaties bij kwetsbare patiënten te voorkomen. Bij bepaalde medicijnen en aandoeningen brengt het wisselen van merk aanzienlijke gezondheidsrisico’s en belasting voor de patiënt met zich mee.

- Bij medicijnen die niet op deze bindende lijst staan, moet zo min mogelijk worden gewisseld. Dit moet altijd na toestemming van de patiënt en met tijdige informatie en begeleiding gebeuren. En bij niet meer dan één medicijn tegelijk. Want het op grote schaal wisselen van medicijnen brengt therapietrouw en veilig gebruik van medicijnen in gevaar.

Patiëntenorganisaties verzoeken de minister bovenstaande verbeteringen door middel van regelgeving vast te leggen, nu partijen ‘bij het sluiten van de markt’ weigeren mee te werken. En overwegen om het recht van patiënten op het juiste medicijn via juridische wegen te bevechten.

Geen akkoord verantwoord wisselen van medicijnen

Geplaatst: 12 feb 2020, 15:40
door laura
Helaas is er uiteindelijk geen akkoord gesloten over het verantwoord wisselen van medicijnen.
Met levothyroxine is het wel de bedoeling dat de Handleiding Geneesmiddelensubstitutie van de KNMP wordt gebruikt.
Ervaring van gebruikers van levothyroxine is echter dat zij toch vaak een ander merk krijgen.
Dat is heel eenvoudig niet de bedoeling.

Lees hier meer over verantwoord wisselen: https://schildkliertje.blogspot.com/sea ... d+wisselen

Re: Verantwoord wisselen van medicijnen

Geplaatst: 30 jun 2020, 16:31
door laura
Zou dit het vervolg zijn? Op dit moment (1 juli 2020) is nog onduidelijk of levothyroxine op de lijst komt.

Geneesmiddelenoverzicht: wisselen ongewenst
Nieuwsbericht | 30-06-2020 | 14:00

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat op basis van wetenschappelijke voorwaarden een overzicht opstellen van medicijnen waarbij wisselen ongewenst is. Dat doet zij op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in het belang van de veiligheid van patiënten. Medicijnen met dezelfde werkzame stof, dosering en manier van toedienen zijn meestal onderling uitwisselbaar. Het is aangetoond dat ze een vergelijkbare werking hebben. Toch leidt het wisselen regelmatig tot onrust, onvrede of zelfs gezondheidsklachten.

Generieke medicijnen

Een generiek medicijn is een medicijn met dezelfde werkzame stof of stoffen als het originele merkgeneesmiddel. Het wordt gemaakt door een andere fabrikant dan het bedrijf dat het originele merk heeft ontwikkeld. Het generieke medicijn mag pas op de markt komen als het octrooi op het originele merkgeneesmiddel verlopen is. Het generieke medicijn moet dezelfde werking hebben als het origineel: ze zijn bio-equivalent.

Vergelijkbare werking medicijnen, geen patiënt is hetzelfde

Generieke medicijnen zijn net zo werkzaam en veilig als de originele medicijnen met dezelfde werkzame stof. Dat is van tevoren uitgebreid onderzocht. Het CBG beoordeelt aanvragen voor de registratie van nieuwe generieke medicijnen hierop. Maar niet iedere patiënt is hetzelfde. Soms kan het wisselen van medicijnen die ook verschillen in vorm en kleur bij patiënten leiden tot onrust, onvrede of gezondheidsklachten. En tot verwarring, met verkeerde toediening of inname als gevolg.


Van levothyroxine is bekend dat de ene levothyroxine niet hetzelfde werkt als de andere levothyroxine.

Wetenschappelijke aanpak

Het CBG stelt een overzicht samen van medicijnen waarbij wisselingen ongewenst zijn, omdat het wisselen kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Daarvoor stellen we eerst wetenschappelijke voorwaarden op. Deze voorwaarden bespreken we met patiëntenorganisaties en koepelorganisaties van artsen, apothekers en zorgverzekeraars. Daarna worden de voorwaarden vastgesteld door het College. Op basis daarvan maken we de selectie voor het overzicht met medicijnen die bij voorkeur niet gewisseld worden omdat dit een gezondheidsrisico met zich mee kan brengen. Deze conceptlijst bespreken we opnieuw met externe partijen, waarna het College het definitieve overzicht vaststelt. Dat overzicht is naar verwachting eind 2020 af en wordt vervolgens jaarlijks geëvalueerd.