Over borstimplantaten

Denk aan vitamine D, vitamine B12, selenium, coeliakie, bijnier, vitiligo, gewrichten, vasculitis en borstimplantaten
Plaats reactie
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3524
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Over borstimplantaten

Bericht door laura »

Siliconen: ziek makend?
C.N.M. Renckens

In de media en met name consumentenprogramma’s bestaat er veel onrust en ophef over de mogelijke risico’s van implantaten met siliconen, zoals die worden ingebracht om cosmetische redenen (borstvergroting) of na chirurgie wegens borstkanker of een verhoogd risico daarop bij draagsters van het zgn. borstkankergen BRCA.

Dat er bij een niet onaanzienlijk percentage vrouwen na enige tijd klachten optreden van lokale aard door lekkage door de wand van de prothesen of door pijnlijke kapselvorming rond de prothesen, dat staat al lang vast. Van veel recentere aard is de onrust over veel verder strekkende ‘complicaties’ op afstand, die als late gevolgen van de implantaten worden gepresenteerd. Zoals vaak bij dit type kwalen bestaat er een intieme samenwerking tussen een of enkele artsen-experts, die zich specialiseren op het probleem en de patiëntenvereniging, die streeft naar erkenning en financiële schadeloosstelling.

In ons land behoorden de Maastrichtse hoogleraar immunologie Cohen Tervaert en de aan het VUmc verbonden internist-onderzoeker dr. Nanayakkara tot de nooit ontbrekende sympathiserende experts. Uit het hele land bezoeken siliconendraagsters hun spreekuren. Niet zelden krijgen zij het advies de prothesen te laten verwijderen. Het effect op de niet-lokale klachten is onvoorspelbaar, soms verdwijnen de klachten subiet, soms duurt het geruime tijd en soms helpt het niets.

De klachten waarover we dan spreken werden ASIA’s genoemd: Autoimmune/inflammatory syndrome, induced by adjuvants. De symptomen kunnen bestaan uit: moeheid, spierpijn, gewrichtsklachten, griepachtig gevoel, hoofdpijn, concentratieproblemen, geheugenproblemen, woordvindingsproblemen, neurologische uitval / krachtverlies nek, schouders, armen, benen, slaapproblemen, droge ogen / droge mond, chronische ontstekingen, darmklachten, transpireren (zonder overgang), haaruitval, duizelig, zenuwpijn, allergie, huidproblemen, Vitamine B12 en/of vitamine D tekort of auto-immuunziekte. (Bron: SVS- Meldpunt Klachten Siliconen). De symptomen van de ASIA’s zouden erg lijken op die van fibromyalgie en de diagnose ASIA zou kunnen worden gesteld als aan een minimaal aantal criteria zou worden voldaan.

Zorgverzekeraars waren lange tijd niet overtuigd van het bestaan van ASIA en weigerden tot medio 2018 de kosten van ‘explantaties’ (het verwijderen van de siliconenprothesen) te betalen, maar doen dat inmiddels wel. Het Zorg Instituut Nederland ZIN adviseerde vorig jaar om het begrip ‘medische noodzaak’ te verruimen, zodat niet meer alleen vrouwen met ernstige lokale klachten (lekkende prothesen en kapselvorming) in aanmerking zouden komen voor explantatie op kosten van het basispakket. Deze vrouwen moeten dan wel eerst door een internist of klinisch immunoloog gezien zijn, die geen werkzame behandeling meer kan bieden.

Intussen staat op de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) een voorlichtingsfolder voor vrouwen die een siliconenprothese overwegen. Citaat van pagina 8: Ziekten van het immuunsysteem en onbekende risico’s: Een zeer klein aantal vrouwen met borstimplantaten heeft gerapporteerde symptomen vergelijkbaar met die van bekende ziekten van het immuunsysteem, zoals systemische lupus erythematodes, reumatoïde artritis, sclerodermie en andere artritisachtige ziektebeelden. Tot op heden, na verschillende grote epidemiologische studies bij vrouwen met en zonder implantaten, is er echter geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat vrouwen met borstimplantaten een verhoogd risico op deze auto-immuunziekten hebben. Deze ziekten lijken niet vaker voor te komen bij vrouwen met implantaten dan bij vrouwen zonder implantaten. Het optreden van symptomen behorende bij het immuunsysteem na het plaatsen van implantaten staat bekend als ASIA (Auto‐immune Syndrome Induced by Adjuvants). Als u symptomen ervaart die kunnen passen bij ziekten van het immuunsysteem adviseren wij u dit te bespreken met uw plastisch chirurg, internist of immunoloog.

Een uitzondering is het ontstaan van de zeer zeldzame kankersoort BIA-ALCL: vrouwen met borstimplantaten hebben een verhoogd risico op ALCL ten opzichte van vrouwen zonder borstimplantaten. Tegen de tijd dat een vrouw met een borstimplantaat 50 jaar is geworden, is de kans dat zij deze ziekte heeft gekregen ongeveer 1 op de 35.000. Dat wordt 1 op 7.000 tegen de tijd dat zij 75 jaar is. Aldus de NVPC.

Cohen Tervaert kreeg van zijn universiteit commentaar op zijn ‘hobby’ en vertrok vorig jaar naar Canada. In de uitzending van Radar, gewijd aan de problematiek van de implantaten werd hij op Schiphol geïnterviewd direct nadat hij met zijn rolkoffer vanuit Canada was aangekomen. Hij beweerde opgetogen dat een nieuwe Israëlische studie nu ‘definitief had bewezen’ dat bij vrouwen met siliconenprothesen 21% vaker auto-immuun ziekten optreden dan bij vrouwen zonder deze implantaten.

Radar pakte op 26 november 2018 breed uit over de ‘Implant Files’ met in de hoofdrol Trouw-journalist Joop Bouma en Radar-redacteur Jet Schouten, die twee jaar aan dit dossier hadden gewerkt. Cohen Tervaert had mij het bewuste Israëlische artikel al eerder vol trots toegestuurd, maar bestudering ervan leidde bij mij tot heel andere conclusies dan hij op Schiphol zo vlotweg poneerde.

Letterlijk stond in het artikel waarvan hij, tezamen met acht Israëlische auteurs mede-auteur was: ‘the evidence for a definite causal effect between SBIs (siliconen borstprothesen red.) and autoimmune/rheumatic disorders is still in the process of accumulation’. Dit betekent dat er nog niets bewezen is, maar dat men dat in de toekomst wel verwacht. Het artikel bevat een groot aantal zwakheden en onwaarschijnlijkheden, waarop ik hier slechts kort zal ingaan om e.e.a. niet te technisch te maken voor de niet-medici onder mijn lezers.

Allereerst betreft het een retrospectief onderzoek, waarvan de conclusies altijd minder sterk zijn dan wanneer er prospectief een aantal patiënten wordt gevolgd. Nu zullen gegevens vaak incompleet of onzeker zijn: zo zijn de auteurs van dit onderzoek er slechts bij de helft van de 24000 vrouwen met siliconenprotheses zeker van dat zij een siliconen implantaat kregen! Van de overigen is de aanwezigheid ‘waarschijnlijk’.

De vrouwen met de prothesen werden opgespoord in de ICD-9 statistieken en in de Maccabi Healthcare Services. Deze 24 duizend vrouwen met prothese werden vergeleken met 98 604 vrouwen zonder (leeftijdsbereik 40-59 jr.) . Bekeken werd hoe vaak een van 14 auto-immuunziekten voorkwam in beide groepen en dat verschil bedroeg 21%.

De vooringenomenheid van de onderzoekers en hun ijver om een (sterk) verband aan te tonen tussen deze beide groepen blijkt uit het feit dat men ook CVS/ME als auto-immuun ziekte mee telde. Omdat die kwaal in Israel kennelijk vaak voorkomt weegt deze mee telling zwaar als alle groepen bij elkaar worden gevoegd, zoals de auteurs doen. Halen we deze groep weg dan daalt het verschil tussen beide groepen direct naar 11%.

Een ander punt van kritiek is het ongewoon hoge percentage auto-immuun ziekten bij vrouwen zonder prothesen: 23% van hen zou een auto-immuunziekte hebben. Elf procent van de vrouwen zonder prothese zou leiden aan hypothyreoïdie (te zwakke schildklierfunctie), maar ook hier een opvallend hoge incidentie bij de controlegroep en twijfel aan die diagnose en haar betekenis.

Niet zelden wordt ‘subklinische hypothyreoïdie’ (normaal T4 en verhoogd TSH) daarin meegeteld, terwijl die situatie niet als pathologisch moet worden beschouwd. Er valt meer op het onderzoek af te dingen, maar wij willen de lezer niet verder belasten met al deze details. Naar mijn mening kunnen er uit dit onderzoek geen verantwoorde conclusies worden getrokken. Het voorspiegelen van gunstige resultaten van explantatie op de non-lokale symptomen berust niet op solide wetenschappelijke basis en terughoudendheid ermee blijft geboden.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3524
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Over borstimplantaten

Bericht door laura »

Inventarisatie klachten van vrouwen met siliconen borstimplantaat
Rapport RIVM | Publicatiedatum 05-10-2017

In het rapport wordt 7x iets genoemd over de schildklier.
Er blijkt niet uit dat siliconen borstimplantaten een schildklieraandoening zouden veroorzaken.

Met dit rapport wordt een breed en actueel beeld gegeven van de gezondheidsklachten die vrouwen met een siliconen borstimplantaat in Nederland ervaren. Dit brede beeld is het resultaat van een inventarisatie die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft uitgevoerd in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (voorheen Inspectie voor de Gezondheidszorg). Op basis van deze inventarisatie is het niet mogelijk om aan te geven of de implantaten de oorzaak zijn van de klachten. Wel bieden de resultaten uit deze inventarisatie een basis voor vervolgonderzoek waartoe de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het RIVM opdracht geeft.

Vrouwen met borstimplantaten en gezondheidsklachten zijn opgeroepen om deel te nemen aan de inventarisatie door een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is opgesteld in overleg met een aantal medisch experts en het Steunpunt SVS stichting voor vrouwen met siliconenimplantaties (Stichting voor Vrouwen met Siliconenimplantaties). In totaal hebben 976 vrouwen de vragenlijst ingevuld. Hiervan gaven 695 vrouwen aan gezondheidsklachten te ervaren nadat zij een of meerdere keren implantaten hadden laten plaatsen. 281 vrouwen gaven aan geen klachten te hebben ervaren na de implantatie(s).

Resultaten

Pijn en kapselvorming (stevige bindweefsellaag om het implantaat) zijn de meest gerapporteerde klachten in de borst. Chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten en spierklachten zijn de meest genoemde andere, algemene, klachten. Een deel van de vrouwen geeft aan dat de klachten ernstig zijn en een belemmering voor het dagelijks functioneren. Bij bijna alle vrouwen verbeterden de klachten in de borst nadat de laatste implantaten verwijderd waren en bij iets minder dan de helft verbeterden ook de algemene klachten na verwijdering. Bij iets minder dan de helft bleven de algemene klachten hetzelfde, en bij een klein deel verergerden deze. Sommige vrouwen gaven aan al klachten te hebben voordat zij borstimplantaten kregen. Deze klachten werden in de meeste gevallen als minder ernstig ervaren dan de klachten die na het krijgen van borstimplantaten ontstonden.

Aanbeveling verder onderzoek

Allerlei factoren kunnen van invloed zijn op het ontstaan van klachten. Daarom is het moeilijk mogelijke patronen in de klachten te duiden. Sommige klachten lijken vaker voor te komen bij vrouwen met bepaalde kenmerken. Vrouwen met bepaalde chronische ziekten zoals allergieën rapporteren bijvoorbeeld vaker algemene klachten. Een van de aanbevelingen in dit rapport is dit verder te onderzoeken.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Kiek
Berichten: 5383
Lid geworden op: 12 sep 2013, 11:36

Re: Over borstimplantaten

Bericht door Kiek »

Could your breast implants be making you sick?
What to know if you've had or are considering this cosmetic enhancement.
Health Harvard Edu | februari 2020

Een informatief artikel over borstimplantaten.
Zoeken op breast implants.

The stories are all over the Internet: women experiencing mysterious symptoms such as fatigue, depression, anxiety, chest pain, chills, rashes, and hair loss. They suspect one cause — their breast implants. And some women, determined to rid themselves of these vague but debilitating symptoms, are opting to remove their implants in hopes of curing their problems.

If you have breast implants or are thinking about getting them, these stories may have you worried. Are you at risk? Are implants safe?

The truth is, there are still some unknowns when it comes to what many patients call "breast implant illness," including whether implants are truly the cause of these symptoms, says Dr. Andrea Pusic, Joseph E. Murray Professor of Surgery at Harvard Medical School.

What doctors do know is that the symptoms women are describing are real. But many of those symptoms can be caused by numerous other conditions, including menopause, thyroid problems, and autoimmune diseases. Because of this, scientists haven't yet been able to draw a direct line between implants and illness. But they are looking for answers and — hopefully one day soon — solutions for affected women.

"In no way are we dismissing that women are experiencing these symptoms," says Dr. Pusic. "It's just a question of what's causing it, and how do we make you better."

Implants and the link to problems

Among women who choose to have breast implants, the majority — some 80% — make the decision for cosmetic reasons. The other 20% of implant procedures are for breast reconstruction among women who have had mastectomy surgery to treat or prevent breast cancer, says Dr. Pusic.

There are multiple types of implants. Some of these are filled with silicone and others are filled with saline. There are also implants with a smooth outer shell and others with a textured shell.

Understanding risks

While research on breast implant illness isn't yet conclusive, there are some documented risks associated with breast implants. These include potential surgical complications (like infection) and implant rupture.

In addition, certain textured breast implants, most often used in breast reconstruction procedures, were voluntarily recalled by their manufacturer in the summer of 2019, at the prompting of the FDA, after they were linked with a rare type of non-Hodgkin's lymphoma called anaplastic large cell lymphoma (ALCL), a cancer that affects cells that work as part of the body's immune system.

ALCL is often relatively easy to detect, says Dr. Pusic. Most women with the condition will have fluid buildup around the implant, which causes the breast to swell. Others will feel a lump in their breast.

"If it's detected, successful treatment for ALCL often consists of surgery alone. The implant is surgically removed along with the capsule of tissue that forms around the implant," says Dr. Pusic. In most cases, that will be the extent of treatment. But a smaller number of women also need follow-up chemotherapy or radiation, she says.

While doctors are no longer using these textured implants, some women still have them, and they are advised to monitor their breasts for changes. But they do not need to have the implants removed unless they experience a problem, says Dr. Pusic.

Considering implants?

If you are considering getting breast implants, the FDA recommends that you discuss the potential risks of the procedure with your doctor. These risks include:

- the potential need for additional surgeries
- anaplastic large cell lymphoma (ALCL)
- systemic symptoms, commonly referred to as breast implant illness
- the development of scar tissue that compresses the implant
- breast pain
- implant rupture or deflation
- infection.

The longer you have implants, the higher the chances that you will experience complications from them. However, while there are certainly risks to consider when deciding to undergo a breast implant procedure, women should also consider the benefits, says Dr. Andrea Pusic, a professor of surgery at Harvard Medical School. "In well-selected patients, there are important quality-of-life benefits to implants," she says. Implants can improve body image and quality of life in breast cancer survivors and help women put the disease behind them, says Dr. Pusic.

Breast implant illness

Scientists are still looking for answers when it comes to breast implant illness. Researchers haven't yet been able to figure out if, or how, breast implants are triggering this constellation of symptoms in women.

It's possible that some cases are due to other, undiagnosed conditions, such as autoimmune disease. But it's also possible that a small proportion of women have a susceptibility to systemic problems related to implants, says Dr. Pusic.

Some women have reported that their symptoms went away once their implants were removed. But it's difficult to know for sure if that's the reason for the perception of improvement. "There is the potential for subconscious bias to believe that the symptoms have gotten better," says Dr. Pusic.

What to do about implants?

So, what should you do if you have implants and are experiencing symptoms consistent with breast implant illness? Or if you are considering implants, should you not get them because you fear getting symptoms?

Experiencing symptoms? "In my practice, when a woman comes in with symptoms that may be related to breast implants, the first step is to examine her to make sure there is nothing physically wrong with her implants and that they are intact," says Dr. Pusic. "If the implants are intact, I encourage her to see her primary care physician to rule out other things that could be causing her symptoms, such as thyroid problems."

If a woman is cleared of other conditions that could be causing her symptoms and wants to have the implants removed, doctors should abide by her wishes, says Dr. Pusic.

"Every woman has the right to have her implants taken out," she says. In this case, she should be advised of the potential risks related to removal and encouraged to consult a board-certified plastic surgeon. "This ensures that you will have someone to inform you appropriately, who is up to date on the latest science and status of implant safety," she says. Ideally, your surgeon should be a fellow of the American College of Surgeons and certified by the American Board of Plastic Surgeons.

Some women who suspect they have breast implant illness are opting for a very invasive surgical approach to remove implants called en bloc capsulectomy, which removes not only the implant but also surrounding tissue. "When the implant is placed, the body forms a film or a layer around the implant. Some people are advocating for the removal of all that tissue surrounding the implant," says Dr. Pusic. "When a woman has cancer, such as ALCL, we have good data indicating that's the right thing to do for that cancer." However, there is no evidence that removal of this additional tissue helps women with breast implant illness, and the procedure brings very real surgical risks, such as bleeding and other complications.

Have implants but no symptoms? If you have breast implants, it's always a good idea to be aware of any breast changes and report them to your doctor, just as you would if you didn't have implants.

The future

It's hoped that more information regarding breast implant illness will be uncovered in the next few years. "We really don't fully understand breast implant illness, but we are working hard to find out more," says Dr. Pusic. Researchers are working with patient advocacy groups to design studies that will shed more light on the potential connection between breast implants and the symptoms women are experiencing. The hope is that such studies will help researchers answer questions and find solutions. It's important to understand that although symptoms of breast implant illness may be associated with the presence of the implants, this does not prove that the implants cause the problem.

"In the United States, we recently launched the National Breast Implant Registry, which allows us to continue to track implants more carefully," says Dr. Pusic. "The plastic surgery community is putting a lot of resources into this." There won't likely be one "Aha!" moment from one study, but rather various studies that will provide different pieces of the puzzle, she says. The same was true of the investigations into ALCL; researchers had to test various theories before they realized that it was likely the texture of the implants that was linked to the increased incidence of ALCL, says Dr. Pusic.

"Board-certified plastic surgeons, along with the American Society of Plastic Surgeons, have always endeavored to help women understand both the risks and benefits of breast implants. Moving forward, we hope to do this even better," she says. "It may turn out that women with certain risk factors might not be good candidates for implants, while other women are."
Nuchter lab 8.00 uur - dosis pas slikken na het prikken - lees over schildklieren en ervaringen, want deze kennis geeft inzicht. Door Hashimoto een ervaren schildklierhormoongebruikster (geen arts).
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3524
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Over borstimplantaten

Bericht door laura »

Implant Files
Radar

Meer dan 250 onderzoeksjournalisten uit 36 landen hebben onderzoek gedaan naar medische implantaten: de Implant Files. Het onderzoek was een initiatief van Radar en dagblad Trouw. De journalisten die hebben meegewerkt zijn verenigd in het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), bekend van onder meer de Panama en Paradise Papers. Nooit eerder deed de ICIJ collectief onderzoek naar aanleiding van een Nederlands voorstel.

Journalisten hebben documenten opgevraagd bij fabrikanten en overheden en uit openbare bronnen om een eigen database aan te leggen. Er zijn wereldwijd 1300 WOB-verzoeken ingediend om vertrouwelijke informatie te krijgen. In totaal zijn er acht miljoen documenten verzameld die allemaal gerelateerd zijn aan medische hulpmiddelen, waaronder implantaten. De bestanden bevatten onder meer veiligheidswaarschuwingen, rechtszaakdocumenten, meldingen van incidenten, calamiteiten en sterfgevallen, rapportages van defecte medische hulpmiddelen, en financiële gegevens van bedrijven.

Moeilijk om informatie te vergaren

Na verschillende uitzendingen van Radar over de soms desastreuze gevolgen van implantaten (bekkenbodemmatjes, borstimplantaten en Essure-sterilisatieveertjes) bleek steeds weer hoe moeilijk het was om informatie te vergaren over de bijwerkingen en gevaren van implantaten.

Onderzoeksjournalist Joop Bouma van Trouw introduceerde Radarredacteur Jet Schouten bij ICIJ in Washington. Schouten schreef een onderzoeksvoorstel waarmee ze onderzoeksjournalisten uit tientallen landen overtuigde om mee te doen. Onder andere de Britse BBC, NBC uit Amerika, ABC Australië, Le Monde en Süddeutsche Zeitung en nog 54 andere mediaorganisaties uit Europa, Azië, Zuid-Amerika en Noord-Amerika doen mee.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3524
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Over borstimplantaten

Bericht door laura »

Meldpunten implantaten

Meldpunt & Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten
Het RIVM en het Lareb werken vanaf 2017 samen als het Meldpunt & Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten om sneller bijwerkingen van implantaten te signaleren. Het Expertisecentrum analyseert en interpreteert meldingen over mogelijke bijwerkingen. Zij doen dat samen met deskundigen uit het zorgveld.

Als het nodig is kan het Expertisecentrum een onderzoek starten naar een bepaald implantaat waarvoor veel of specifieke bijwerkingen zijn gemeld. Het Expertisecentrum deelt de resultaten hiervan geanonimiseerd met IGJ zodat we indien nodig actie kunnen ondernemen.

Zowel patiënten als zorgverleners kunnen klachten en bijwerkingen melden via het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten.

SVS-Meldpunt Klachten Siliconen
De stichting is van mening dat de wetenschap faalt.

'Wie geloof je als patiënt met klachten? Degenen die ze produceren? Degenen die ze plaatsen of die ze verkopen? Of geloof je de wetenschappers zonder financiële belangen?'

Stichting SVS werd opgericht in 1992. Inmiddels hebben ruim 6000 vrouwen met klachten door siliconen zich aangemeld. Sinds begin jaren '90 heeft de Stichting allerlei pogingen ondernomen om overheid, plastisch chirurgen, artsen en zelfs de Europese Commissie, te overtuigen dat vrouwen klachten kregen en ernstig ziek werden door siliconen implantaten.

Vrouwen zouden niet gehoord worden en klachten niet niet erkend. Stichting SVS heeft samen met het meldpunt literatuuronderzoek gedaan
en vond vele studies die de stelling van de stichting implantaten zijn niet veilig bevestigden.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Plaats reactie